ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងក្រុមការងារបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធ CamPORS

24-07-2024

សម្រាប់ព័ត៌មានមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹង ប្រព័ន្ធចុះទិដ្ឋាការ-បញ្ជិកាឱសថ សម្រាប់គ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណផលិតផលគ្រឿងសំអាងទាំងអស់ដែលបានរៀនចុះប្រវេទន៍ផលិតផលគ្រឿងសំអាងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកម្ពុជា CamPORS។
សូមទាញយកតាមអាស័យដ្ឋានខាងលើ ឬមានចម្ងល់សូមសួរទៅតាមន្ត្រីបច្ចេកទេសនីមួយៗ ដែលភ្ជាប់ជូនស្រាប់។